Algemene Verkoopvoorwaarden

 • Voorwaarden en Condities


  Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden reguleren het gebruik van de afnemer van producten en diensten verschaft door Bema Trading BV (van nu af aan vermeld als Bengshop.nl).

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Bengshop.nl en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Bengshop.nl overeengekomen worden.

  Aanbiedingen, offerten en bestellingen :
  Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle meubelen, zoals wc's, baden, wastafels, douchecellen etc., geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

  Bengshop.nl staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden.
  Replica's en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden.
  Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door Bengshop in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.

  Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website.
  Bengshop.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

  Bengshop.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.
  Bengshop.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.
  Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  Dit betekent dat Bengshop.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten.
  Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Bengshop niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren.
  Bengshop.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.
  De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.
  Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
  Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
  Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd.
  Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

  Overeenkomst :
  De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Bengshop.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

  Indien op verzoek van de klant door Bengshop.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Bengshop.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

  Bij bestellingen die de somma van € 2.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 2.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Bengshop.nl een orderbevestiging heeft gezonden.
  In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden.
  Eerst na ontvangst door Bengshop.nl van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.

  Bovenstaande van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden

  Prijzen en leveringen
  Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten tenzij anders vermeld. De prijzen zijn constant aan verandering onderhevig en daarom behoud Bengshop.nl zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren resulterend uit prijswijzigingen van onze toeleveranciers.

  Bengshop.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren voor al haar producten met betrekking tot fluctuaties in prijs, voorraadproblemen en marktsituaties. Alle afleverdata moeten als indicatief beschouwd worden.

  Bengshop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden af te wijken van eerder bevestigde levertijden. Prijsveranderingen nadat uw bestelling is geplaatst, van welke aard dan ook, zullen NIET met terugwerkende kracht doorgevoerd worden. Wij behouden ons het recht voor eventuele typ- en/of printfouten te hebben gemaakt of weergegeven.

  Mocht Bengshop.nl, in tegenstelling tot wat wij allen verwachten, handmatig een foutieve prijs hebben gegenereerd, dan behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren en u het product voor de juiste prijs aan te bieden.

  Levering :
  Bengshop.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren.
  Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
  Bengshop.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

  Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren.
  De klant dient Bengshop.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

  Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Bengshop.nl de wijze van verzending bepaalt.

  Bengshop.nl brengt voor bestellingen onder € 250,00 een bedrag van 8,50 administratiekosten in rekening. Bestellingen boven € 250,00 worden gratis bij u thuis bezorgd.
  Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden € 21,75 administratiekosten berekend (voor pakketzendingen) en € 95,00 administratiekosten berekend voor 1 pallet van 120x80x220cm.
  De betaling geschiedt in dat geval of 3 dagen vóór levering.

  Levering geschiedt uitsluitend aan het einde van de verharde weg, aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Bengshop.nl geen enkele verantwoording.

  Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het aangegeven dagdeel op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.
  Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 20,00.

  Bengshop betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen.
  Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

  Aansprakelijkheid:
  Indien het door Bengshop.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 1 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

  Nimmer is Bengshop.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
  Evenmin is Bengshop.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

  Garantie:
  Op de door Bengshop.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.
  Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Bengshop.nl overeengekomen garantietermijn.
  De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Bengshop.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
  De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
  De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bengshop.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

  Verplichtingen van afnemer
  De bij Bengshop.nl geregistreerde afnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de diensten die Bengshop.nl levert, met daarin de vastgestelde voorwaarden in acht genomen. De verantwoordelijkheid omvat ook het gebruik van de webtoegang van de afnemer door derden, waaronder onbevoegd gebruik, tenzij duidelijk aangetoond kan worden dat het onbevoegde gebruik te wijten valt aan nalatigheid van Bengshop.nl. Afnemer is verplicht de geleverde goederen te controleren op juistheid, onvolkomenheden, onjuiste zendingen of beschadigigen binnen 24 uur te melden.

  Geweigerde goederen
  In het geval van weigering van de bestelling aan de deur of het niet ophalen van de bestelling op het postkantoor, zal de afnemer een naheffing worden toegezonden welke de gemaakte retourkosten naarBengshop.nl zal moeten dekken. Bengshop.nl wil dat de bestelling te allen tijde wordt geaccepteerd, ook als afnemer van plan is gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht.

  Claim
  Voordat defecten worden gemeld aan Bengshop.nl, moet de afnemer eerst nagaan of het defect te wijten valt aan een incident aan afnemers zijde. Indien de afnemer kan bewijzen en/of aantonen dat het product niet werkt zoals Bengshop.nl had beschreven hoe het moest werken, dan dient de afnemer dit aan Bengshop.nl te melden, zodat Bengshop.nl pogingen tot hulp kan bewerkstelligen. Lees a.u.b. 'Na de aankoop' onder Help op onze website goed door. Een defect dient binnen afzienbare tijd aan Bengshop.nl te worden gemeld, als de afnemer het defect als geldig wil laten verklaren op het moment dat hij/zij deze heeft ontdekt.

  Herstellen van fouten
  Nadat Bengshop.nl op de hoogte is gebracht van een mogelijke fout/defect, zal Bengshop.nl zo snel mogelijk haar best doen deze fout/defect te corrigeren. Indien de afnemer, geheel buiten wat er met Bengshop.nl is afgesproken, op zijn/haar eigen initiatief zijn/haar best zal doen om de fout te herstellen, zal Bengshop.nl niet voor deze kosten instaan.

  Herroepingsrecht
  De reclame-periode (periode waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is) is alleen van toepassing op aankopen van eind-gebruikers (particuliere consumenten).
  Deze periode heeft een duur van 14 dagen.

  Voor wat betreft retourzendingen maakt Bengshop.nl onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld.

  Een speciaal voor u geproduceerd artikel kan door ons niet retour worden genomen.
  Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via info@bengshop.nl aangemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! De transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor rekening van de klant.

  Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
  Voorts behoeft Bengshop.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
 • Het product en/of de producten in de originele onbeschadigde en onbeschreven verpakking zitten
 • het product en/of de producten in originele staat zijn
 • het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
 • het product en/of de producten schoon zijn
 • het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest
 • het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

  Bijzondere omstandigheden
  Bengshop.nl is alleen verantwoordelijk voor verlies van het product in het geval van duidelijke fouten of gebreken. Dit is niet het geval als het gebrek te wijten valt aan externe factoren waar Bengshop.nl geen invloed op kan hebben gehad en waar Bengshop.nl, in alle eerlijkheid, niet in staat kan worden geacht het gebrek te hebben kunnen vermijden.

  Bengshop.nl is niet verantwoordelijk voor indirect verlies als dit het gevolg is van fouten, tenzij het verlies te wijten valt aan ernstige nalatig